MỘT SỐ CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Hiện tại trường có những hệ thống cho vay tài chính nào cho sinh viên theo học chương trình Cử nhân?

Trường có nhều hệ thống cho vay nhằm hỗ trợ sinh viên đóng học phí. Hãy lưu ý rằng những hệ thống cho vay này bao gồm học phí được trợ cấp và không tính các chi phí khác của Trường. Thông tin chi tiết về việc nộp hồ sơ xin trợ cấp sẽ được gửi cho sinh viên trong Bộ đơn đăng ký.

Các hệ thống hỗ trợ tài chính nào cho sinh viên theo học chương trình Cử Nhân?

Chúng tôi có nhiều hệ thống hỗ trợ cho nhu cầu của sinh viên. Thông tin chi tiết về các hệ thống này sẽ được gửi cho sinh viên trong Bộ đơn đăng ký.

Có học bổng cho tất cả sinh viên hay không?

Có. Trường có học bổng cho cả sinh sinh viên bản địa và sinh viên quốc tế.

Tôi có thể đóng các phí theo từng kỳ hay không?

Các chi phí sẽ được đóng thành hai kỳ, học kỳ một và học kỳ hai.

Những chi phí khác bao gồm những chi phí gì và khi nào phải đóng?

Các chi phí khác không bao gồm trong học phí và trợ cấp. Những chi phí khác này bao gồm phí ghi danh, sử dụng công nghệ thông tin, thư viện, các hoạt động thể thao và sinh viên, bảo hiểm cũng như các dịch vụ liên quan đến học thuật. Những chí phí này là bắt buộc và phải trả một năm một lần trước khi bắt đầu kỳ học mới.

Các hệ thống cho vay tài chính đã bao gồm các chi phí khác hay chưa?

Các hệ thống cho vay tài chính chỉ bao gồm học phí được trợ cấp. Các chi phí khác không bao gồm trong các khoản cho vay và thường được đóng riêng cho trường.

Những sinh viên phải trả toàn bộ học phí hoặc đóng mức học phí chưa được trợ cấp thì có thể nộp hồ sơ xin học bổng hay hỗ trợ tài chính hay không?

Những sinh viên phải trả toàn bộ học phí hoặc đóng mức học phí chưa được trợ cấp thì không được nộp hồ sơ xin học bổng hay hỗ trợ tài chính.